เรือ แกรนด์เพิร์ล ทัวร์อยุธยา

 เรือแกรนด์เพิร์ล ครุยส์ ทัวร์เที่ยวอยุธยา ไปรถ-กลับเรือ

 
 พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมอันเก่าแก่ภายใน "วัดมหาธาตุ"

 
วิหารวัดมงคลบพิตร - วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  

อัตราค่าบริการ

ทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล ครุยส์
(Grand Pearl Cruise)
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก 4-10 ปี

ทัวร์อยุธยา 1 วัน (ไปรถ-กลับเรือ) 

1,550 
(walk in 2,200)
1,150 
(walk in 1,400)

ทัวร์อยุธยา 1 วัน (ไปรถ-กลับเรือ) 
(10 ท่านขึ้นไป) 


1,500 
(walk in 1,900)
1,090 
(walk in 1,400)

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)

เวลา
รายการ
07.00 น.

เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือแกรนด์เพิร์ล ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพ ฯ

07.30 น.
รถออกจากริเวอร์ซิตี้ สู่พระราชวังบางปะอิน  

09.00 น.

ถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์นำชมสถานที่สำคัญภายในพระราชวังบางปะอิน เช่น 

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งวิทูรทัศนา

10.30 น.
 
เดินทางถึง วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยา

ชมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ และโบราณสถานภายในวัด

11.30 น.
 
เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ ชมความงดงามของวัด และเข้าสักกาะระหลวงพ่อมงคลบพิตร

(หลวงพ่อโต) ภายในวิหารมงคลบพิตร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน

13.00 น.
นำท่านถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) เพื่อขึ้นเรือแกรนด์เพิร์ล ครุยส์

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

15.00 น.
บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 น.
กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

Visitors: 222,750