วีซ๋าพม่า


เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าพม่า

- หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า 

พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น

- ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00 น. 

- เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-11:30 น.

- เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 11:00-12:00 น. และ 15:00-16:00 น

 

Visitors: 332,907