วีซ่ายุโรป (แชงเก็น)

 

วีซ่าเชงเก็นคืออะไร?

ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

“ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

มีวีซ่าเชงเก็นประเภทใดบ้าง?

วีซ่าเชงเก็นมี 3 ประเภท ได้แก่:

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท "C") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน   
 • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท "B") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก็นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
 • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท "A") พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก็นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก็นจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน 
  ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก็นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

ระเบียบการขอวีซ่ายุโรป (เชงเก้น) :

 • หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อนใช้เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงประกอบหลักฐาน)
 • รูปถ่ายสีเท่านั้นไม่มีลวดลายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 3 เดือน หน้าตรง ห้ามยิ้ม ห้ามใส่แว่นดำ แว่นสายตา ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์และรูปที่ปริ้นท์จากกระดาษธรรมดา ต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาหน้ารายการเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง)
 • สำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ... ต้องใช้สูติบัตร)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน-สถานศึกษา  และเบอร์โทรศัพท์ มือถือ (จำเป็นอย่างมาก) จดลงในสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเงิน สมุดเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์…สำเนาย้อนหลัง 6 เดือนอัพเกรดล่าสุด ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงปัจจุบัน และ Bank Guarantee จากธนาคาร
 • หลักฐานการงาน ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  -  หนังสือรับรองบริษัท (ต้องมีอายุเหลือใช้งานตามกฏหมายอย่างน้อย 3 เดือน) หรือทะเบียนการค้า ที่ระบุชื่อผู้เดินทาง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต้องออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  1)รับจ้าง - จดหมายรับรองจากนายจ้าง เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น !
  2)แม่บ้าน - ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือมรณะบัตรสามี
  3)ราชการ - จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ตราครุฑ)
  4)นักเรียน นักศึกษา - จดหมายรับรองจากสถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้บัตรนักเรียน-นักศึกษา แทนได้

 

 

Visitors: 332,908